Menu Close

Natječaj za popunu radnog mjesta Tajnik Škole

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-Ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) ravnateljica Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

  • Tajnik Škole

– jedan izvršitelj

– određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja (1 izvršitelj/ica)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane općim propisima o radu, kandidati trebaju i ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uvjete propisane odredbama Ugovora o Katoličkim osnovnim i srednjim školama sklopljenim između Vlade RH i HBK, uvjete propisane odredbama Provedbenog ugovora o Katoličkim školama s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj te Posebne uvjete Osnivača.

Prijavi treba priložiti životopis s navedenom adresom elektroničke pošte, domovnicu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su, u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje, dokaz o prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca s naznakom razloga prestanka radnog odnosa i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima. (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08., 69/17.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 12, s naznakom “ZA NATJEČAJ”“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podatci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja i sva natječajna dokumentacija će po završetku natječaja biti uništena.

O rezultatima natječaja svi sudionici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica:

Vesna Dinjar, s. Danijela

Podijeli s drugima:

Povezane objave